Slovníček pojmů

Vymáhání pohledávek běžnou soudní cestou končí zpravidla exekucí na majetek dlužníka. V souvislosti s exekucí se používá celá řada pojmů, jejichž obsah a význam je dobré vysvětlit:

 • Exekuce – je to nucený výkon rozhodnutí prováděný soudním exekutorem. Exekuce může být vedena všemi způsoby současně.
 • Exekuční příkaz – rozumí se jím příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Nelze se proti němu odvolat. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat.
 • Exekuční titul – nezbytný předpoklad k provedení exekuce. Může to být rozhodnutí soudu a jiného orgánu v trestním řízení, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodčí nález, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon. Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný, musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu).
 • Exekutorská komora ČR – orgán samosprávy exekutorů.
 • Soudní exekutor – fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční činnost vykonává nezávisle a je vázán Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu v rámci exekučního řízení.
 • Exekuční náklady – jsou specifikovány v zákoně 120/2001 Sb. Jde o odměnu soudního exekutora, která je závislá na výši vymáhané částky, a vlastní náklady při provádění exekuce. Náklady exekuce platí povinný – dlužník.
 • Dražba nemovitosti – exekutor k ní přistoupí, když ostatní způsoby exekuce nejsou dostatečně účinné.
 • Dražební jednání – nařizuje ho soudní exekutor dražební vyhláškou, ve které určí výslednou cenu dražené nemovitosti, nejnižší podání, výši a způsob úhrady dražební jistoty.
 • Nemovitosti – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
 • Movité věci – elektronika, nábytek, přenositelné vybavení bytu, automobil, motorka, kolo…
 • Oprávněný – věřitel, jehož vykonatelně přiznaná pohledávka nebyla dlužníkem dobrovolně uhrazena. Pouze oprávněný může podat návrh na zahájení exekuce.
 • Povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil svou povinnost uloženou v exekučním titulu.

Společné jmění manželů (SJM) – forma spoluvlastnictví, která se vyskytuje výhradně u manželů. Je tvořena majetkem a závazky nabytými za trvání manželství. Ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do SJM, účastníkem řízení se pak stává i manžel dlužníka.